Bjerking logotyp
Tjänstebild

Forskaren

I hjärtat av Hagastaden uppförs ett centrum för akademisk kunskap, industri och sjukvård och en mötesplats för företag och organisationer. Bjerking har av Vectura Fastigheter fått i uppdrag att ansvara för byggnadskonstruktionen.

Vectura Fastigheter uppför en ny kontorsbyggnad inom kvarteret Forskaren i Hagastaden, Solna. Byggnaden ska inrymma kontors- och utställningslokaler inkl. restauranger och caféer. Totalt består byggnaden av tio våningsplan, varav två våningar är under mark, med en totalyta på ca 30 000 kvadratmeter BTA. På uppdrag av Vectura Fastigheter / Zengun AB har Bjerking levererat program- och systemhandlingar för hela byggnaden samt samt bygghandlingar för grundläggningskonstruktioner och stomkomplettering. Projektet påbörjades under 2020 och det sista arbetet med stomkompletteringar avslutades i början av 2023.

Forskaren utformas som en rund byggnad med ett stort atrium i byggnadens mitt. Både det utvändiga fasadlivet och ytorna in mot det invändiga atriet kommer att utföras våningsvis trappande. Byggnadens ytor växer, på grund av den lutande fasaden, från markplan upp till det översta takplanet och byggnadens form kan med en enkel beskrivning likna en tratt. 

Den bärande stommen utförs generellt av ett radiellt pelar-/balksystem i stål med håldäcksbjälklag. En stor del av byggnaden grundläggs på befintliga underliggande tunnelkonstruktioner, Vägtunneln NS13 (E4/E20) och Järnvägstunneln NS20 (Värtabanan). Resterande del grundläggs i markutrymmet mellan tunnlarna med pålad grundläggning.

Byggnaden är avsedd att stabiliseras genom skivverkan i bjälklag till de tre stabiliserande trapphusen. Byggnadens stomme grundläggs på prefabricerade betongbalkar över vägtunnlarna och på stålfackverk över järnvägstunneln, som för stomlasterna vidare till underliggande tunnelväggar, med beaktande av gällande krav för deformationszoner kring tunnelkonstruktionerna.

Beställare: Vectura Fastigheter/Zengun AB

Bildkälla: 3XN/Bjerking

Kontakt

Upptäck fler uppdrag