Bjerking logotyp
Tjänstebild

Vaxholms kajer

Vaxholms kajer har överskridit sin tekniska livslängd och det finns betydande behov av renovering för att säkerställa funktionalitet och säkerhet. Därför har Vaxholms Stad gett i uppdrag åt Bjerking AB att projekteringsleda och projektera renovering samt nybyggnation av samtliga kajer med tillhörande gator och allmän platsmark i centrala Vaxholm.

Bjerkings uppdrag omfattar all projektering förutom estetisk utformning och agerar projektledare för hela uppdraget. Därutöver bistår Bjerking med miljöutredningar, ansökan om vatten och miljödom, förfrågningsunderlag för genomförande och byggnation av kajerna och av nya ledningar och gator, samt utgör stöd i upphandling, produktionsplanering, framtagande av TA-planer, samt viss byggledning. För att hålla Vaxholms invånare informerade om allt som pågår har Bjerking också som en del av huvuduppdraget tagit fram en framtidsvisualisering över kajområdet.

Med hjälp av öppen data från Lantmäteriet har Bjerking genererat en markmodell med tillhörande byggnadsvolymer. En modell för det framtida kajområdet har tagits fram, uppbyggd med hjälp av projektörernas underlag i kombination med punktmoln från laserskanning. Förutom ovanstående upprättas även en skedesvisualisering som gör det möjligt att följa projektets planerade arbetsgång och tidplan.

Arbetet är indelat i geografiska etapper som utförs delvis parallellt och i en ordning som syftar till att möjliggöra kollektivtrafik under byggtiden samtidigt som konsekvenserna för de boende och näringsidkare minimeras. Beroende av upphandlingar, marknadssituation och annat uppdateras modellen löpande under hela projekttiden för att vara aktuell som information till allmänheten.

Invigningen av det nya kajområdet planeras till 2026.

Beställare: Vaxholms Stad

Illustration: Robin Lundberg

 

Framtidsvisualisering Söderhamnen.

Kontakt

Upptäck fler uppdrag