Bjerking logotyp
Tjänstebild

Knivsta överföring Käppala

Bjerking har fått i uppdrag av Roslagsvatten att projektera överföringsledningar på drygt 12 km med tre tillhörande pumpstationer, från Knivsta kommun till Käppalas avloppstunnel i Märsta.

Knivsta kommuns reningsverk för avloppsvatten är på väg att växa ur sin kapacitet. Idag har kommunen ca 19 000 invånare och tillväxtplaner som innebär upp till 50 000 invånare år 2050. Miljökraven på recipienten (Mälaren) gör det inte möjligt att bygga ut reningsverket och därför har kommunens VA-huvudman valt att lägga ned det befintliga reningsverket och i stället pumpa avloppsvattnet till Käppalas avloppstunnel i Märsta, via markförlagda ledningar.

Ledningssystemet ska klara en belastning från 50 000 personer och kräver kraftiga pumpar och stora ledningsdimensioner om 500–1000 mm. Bjerkings uppdrag innebär att ta fram en systemhandling för hela anläggningen. Här utför vi ingående markundersökningar med våra geotekniska fältmaskiner och analyser i vårt jordlabb.

Vi arbetar med de mest optimala schaktmetoderna vid anläggandet av ledningarna för att på så sätt minska påverkan av den befintliga miljön som till stora delar består av jordbrukslandskap. Där så är lämpligt väljer vi en metod som är schaktfri och kräver färre transporter, eftersom transporter är den största miljöboven i anläggningsprojekt av den här typen.

Under Q2 2022 startade vi med en fördjupad förstudie och under Q3–Q4 har vi arbetat med systemhandlingen. Bjerking utför en bygghandlingsprojektering av hela ledningssträckan på 12 km samt tre större pumpstationer. Handlingarna levereras under Q2 2024.

Bildkälla: Roslagsvatten

Beställare: Roslagsvatten

Kontakt

Upptäck fler uppdrag